In de statuten van Platform Duurzaam Montfoort en Linschoten staat beschreven dat DM een onafhankelijk platform wil zijn voor en door inwoners van Montfoort en Linschoten ten behoeve van een gezonde leefomgeving, voor nu en voor later, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Dit kan dus ook gelden voor een duurzame visie op toekomstige woningbouwlocaties in beide kernen.

De eerste locatie die hiervoor in aanmerking komt is De Bleek in Montfoort.  Deze locatie is door de gemeenteraad aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie grenst aan de zuidwestelijke bebouwingsrand van Montfoort en is de grootste uitbreidingslocatie (19,4 ha). De provincie Utrecht heeft in februari 2023 aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van De Bleek. In deze fase worden er 200 woningen gerealiseerd, die aan de zuidkant van het plangebied worden gesitueerd. Tweederde van de woningen, valt binnen het segment betaalbaar. Er komen circa 65 sociale huurwoningen, circa 70 woningen voor koop onder € 355.000 v.o.n. of huur tot € 1.000 per maand en circa 65 woningen in het duurdere segment.

Het proces

Het bestuur van DM heeft zich samen met deskundige vrijwilligers gebogen over het bestemmings-plan en stedenbouwkundig plan van fase 1. Het bestuur heeft een zienswijze geformuleerd over de plannen en aangegeven waar de nieuwbouw en de buitenomgeving aan zouden moeten voldoen om duurzaam, circulair, natuurinclusief, groen en klimaatadaptief en biodivers te kunnen zijn. 

De adviezen in hoofdlijnen

In het algemeen was DM aangenaam verrast bij het bestuderen van de plannen dat in deze fase rekening is gehouden met de richtlijnen rond toekomstbestendig wonen en de natuurlijke inbedding van de nieuwe woonwijk in de omgeving. De ontwerpers willen het weidekarakter behouden openheid en rust creëren, groen- en waterzones en bij de omgeving passende woonhuizen bouwen.

Voor een mooie biodiverse, klimaatadaptieve woonwijk is echter meer nodig. Een grote verscheiden-heid aan ecosystemen (flora en fauna), duurzaam waterbeheer (om wateroverlast te voorkomen en hergebruik water te stimuleren) en een ‘zachte overgang’ tussen oud- en nieuwbouw.

In de omgeving van de nieuwe woningen zouden parken en (natuurspeel)tuinen gerealiseerd moeten worden, dak- en geveltuinen worden aangelegd en nestgelegenheid voor vogels. Verder adviseert DM het meervoudig gebruik van ruimtes, zoals het realiseren van parkeergarages onder appartements-gebouwen (ook voor deelauto’s en scootmobielen), het integreren van oplaadpunten in straatlan-taarns en veilige en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, bij voorkeur ondergronds. DM adviseert ook om duurzame, circulaire en natuurinclusieve woningen te bouwen die ‘generatieproof’ zijn. Gasloze woningen die verwarmd worden via een warmtenet of warmtepompen. Tenslotte pleit DM voor een verkeersvriendelijke wijk, goede ontsluitingswegen voor (on)gemotoriseerd verkeer waarin veiligheid voor jong en oud centraal staat.

Tenslotte

DM realiseert zich dat haar inbreng is gebaseerd op concepten van bestemmings- en stedebouw-kundige plannen, maar ze heeft graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar zienswijze te delen met het oog op de noodzaak van een biodivers en duurzaam Montfoort!
 

De afbeeldingen bij dit artikel zijn afkomstig van videobeelden op de website Wonen in de Bleek