Privacyverklaring

Stichting Platform Duurzaam Montfoort (“Duurzaam Montfoort”) hecht veel waarde aan de privacy van vrijwilligers, bezoekers van activiteiten en andere belangstellenden van Duurzaam Montfoort. Duurzaam Montfoort gaat daarom zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Duurzaam Montfoort omgaat met de opslag en verwerking van persoonsgegevens.

Algemeen

Duurzaam Montfoort verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn om haar activiteiten uit te voeren. Duurzaam Montfoort bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is gezien het doel waarvoor deze verzameld zijn. Duurzaam Montfoort neemt bij het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

Cookies

Duurzaam Montfoort maakt op haar website alleen gebruik van zogenaamde functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet of niet goed mogelijk. Voor functionele cookies is het niet nodig om de gebruiker van de website toestemming te vragen.

Beveiliging

Duurzaam Montfoort draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking aan derden

Duurzaam Montfoort kan het beheer en de bewerking van persoonsgegevens laten uitvoeren door derden. Duurzaam Montfoort vraagt in dat geval van die derden hetzelfde niveau van maatregelen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonlijke gegevens.

Vragen of opmerkingen

Eventuele vragen, klachten of suggesties omtrent deze privacyverklaring in het algemeen of de verwerking van uw persoonsgegevens in het bijzonder kunt u sturen aan info@duurzaammontfoort.nl.